سوالات متداول

واضح ترین وظیفه ناظر هماهنگ كننده، ایجاد هماهنگی و ارتباط بین سایر ناظران و سازنده/مجری است و از طرفی مسئول هماهنگی و مدیریت كنترل بر كیفیت و كمیت اجرای پروژه می باشد. در حال حاضر، ناظر هماهنگ كننده نماینده سایر ناظران در ارتباط با مراجع ذیربط می باشد.

مجری حقوقی ساختمان موظف است برای اجرای هر یک از کارهای در دست اقدام خود، یک نفر مهندس رشته معماری یا عمران دارای پروانه اشتغال مهندسی در اجرای ساختمان را به عنوان مسئول کارگاه ، به کار بگمارد و وی را به صاحب کار، مهندس ناظر هماهنگ کننده حقیقی یا مدیرعامل ناظر حقوقی ، سازمان استان ، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی نماید.

برای پاسخ به این سوال باید مشخص شود که ساخت وساز در حوزه شهری است یا روستایی؟ در حوزه شهری: مرجع صدور پروانه ساختمان ، شهرداری منطقه می باشد . در حوزه روستایی: مرجع صدور پروانه ساختمانی می تواند : بنیاد مسکن شهرستان یا بعضاً دهیاری روستا باشد که عموما بنیاد مسکن این کار را انجام می دهد .

خیر . پروانه ساخت برای احداث ساختمان جدید صادر می شود و گواهی تخریب و نوسازی در زمان تعمیرات یک ساختمان به درخواست مالک صادر می گردد